Search This Blog

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು.

Wednesday, April 10, 2024

ಇತಿಹಾಸ : ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ (ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲ)

  ಪುಂಡಲೀಕ.ಆರ್.ಯಾದವ್, ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್       Wednesday, April 10, 2024

ಇತಿಹಾಸ : ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ (ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲ) 


(ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ)

ಲಿಖಿತ ಆಧಾರ ಇರುವ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲವನ್ನು ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ (ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲ) ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸದ ಎರಡು ಘಟ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಹಂತಗಳು ಶಿಲಾಯುಗ ಮತ್ತು ಲೋಹಯುಗ

+ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ರೂಪು ತಾಳಿದ್ದು ಸು. 450 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ.

+ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಸು. 70 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ.

ಅಮೀಬಾದಂತ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡದ್ದು 50 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ.

ಮಾನವನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪಾಣಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಸು. 30 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ.

ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ಅವಧಿ ನಡೆದದ್ದು 5 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಾನವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 40 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ.

ಬರಹವು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದುದು ಸು. 5 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಬರಹದ ನೆರವಿಲ್ಲದಿರುವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ ಎನ್ನುವರು.

ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸದ ವಿಧಗಳು(ಹಂತಗಳು) ಶಿಲಾಯುಗ, ಲೋಹಯುಗ

ಶಿಲಾಯುಗದ ಮೂರು ಹಂತಗಳು(ಘಟ್ಟಗಳು) ಹಳೇಶಿಲಾಯುಗ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಶಿಲಾಯುಗ, ನವಶಿಲಾಯುಗ.

ಹಳೆಶಿಲಾಯುಗದ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಆದಿ ಹಳೆಶಿಲಾಯುಗ, ಮಧ್ಯ ಹಳೆಶಿಲಾಯುಗ, ಅಂತ್ಯ ಹಳೆಶಿಲಾಯುಗ.

ಲೋಹಯುಗದ ಹಂತಗಳು(ಘಟ್ಟಗಳು) ತಾಮ್ರಯುಗ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ.

ಕಪಿಮಾನವರು ಕಲ್ಲಾಸರೆ, ಗುಹೆ, ಮರದ ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹಳೇಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವನ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ.

"ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್' ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಹಳೆಯ ಶಿಲೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವರ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಒರಟು ಕಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳು.

ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ಬೆಣಚುಕಲ್ಲು.

ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ಬೆಣಚುಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹೆಸರು ಬೆಣಚುಕಲ್ಲಿನ ಮಾನವ'.

ಹಳೇಶಿಲಾಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಾದ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು.

ಬೇಟೆ & ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನವನ ಕುರುಹುವುಗಳ ನೆಲೆಗಳು ಬಿಂಬೆಟ್ಟ, ಹುಣಸಗಿ, ಕರ್ನೂಲ್,

ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಾನವನಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು 'ಹೋಮೋಸೇಪಿಯನ್ಸ್'.

• ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಹಳೆಶಿಲಾಯುಗದ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳು ಸೋಹನ್ ಬೀಯಾಸ್ ನದಿ ಕಣಿವೆಗಳು, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ನರ್ಮದಾ ಕಣಿವೆಯ ಆದಂಗರ್, ಮದ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಅತ್ತಿರ೦ಪಕ್ಕಂ.

+ ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನೆಲೆಗಳು ಸೋಹನ್ ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ ಕಣಿವೆಗಳು, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ನರ್ಮದಾ ಕಣಿವೆಯ ಆದಂಗರ್, ಮದ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಅತ್ತಿರ೦ಪಕ್ಕಂ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಹಳೆಶಿಲಾಯುಗದ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳು ಹುಣಸಗಿ, ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಅನಗವಾಡಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಮುಂತಾದವು.

+ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳ ಬಳಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಶಿಲಾಯುಗದ ಅವಧಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶಿಲಾಯುಗ.

+ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಲವು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾನವನು ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿಲಾಯುಗದ ಹಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ https://t.me/kpsc2019

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಮಾನವ ಕೃಷಿ ಕಾರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿಲಾಯುಗದ ಅವಧಿ ನವತಿಲಾಯುಗ

ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸಿ ಸಾಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿಲಾಯುಗದ ಅವಧಿ ನವಶಿಲಾಯುಗ

ನವಶಿಲಾಯುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೆಲೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಲೂಚಿಸ್ಥಾನ್, ಕಾಶ್ಮೀರ, ಆಸ್ಸಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

+ ನವಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿ

+ ಕನಾಟಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ

+ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನವಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ

* ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನವಶಿಲಾಯುದ ನೆಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಳ್ಳೂರು (ಹಾವೇರಿ), ತಕ್ಕಲಕೋಟೆ, ಸಂಗನಕಲ್ಲು (ಬಳ್ಳಾರಿ), ಟಿ.ನರಸೀಪುರ (ಮೈಸೂರು), ಕಡಕಲ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ).

ಲೋಹಯುಗದ ವಿಧಗಳು ತಾಮ್ರದ ಯುಗ (ಕಂಚಿನ ಯುಗ) ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ

ಮಾನವ ಮೊದಲು ಬಳಸಿದ ಲೋಹ ತಾ

+ ಹರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಲೋಹಯುಗಕ್ಕೆ ಕಂಚಿನ ಯುಗ) ಸೇರಿದ

strange, () (),

+ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಕಬ್ಬಿಣಯುಗದಲ್ಲಿ

+ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಲೋಹ ಕಬ್ಬಿಣ.

ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗದ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಸಮಾಧಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೊಳು(ಬೆಳಗಾವಿ), ರಾಜನ ಕೋಳೂರು (ಗುಲ್ಬರ್ಗ), ದೊಡ್ಡಮಳತೆ ಕೊಡಗು).

ಕ್ರಿ ಪೂ 600 ರಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆತಿರುವ ಸ್ಥಳ ಹರು (ಹಾಮರಿ)

+ ಕ್ರಿಪೂ 300 ರಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕುಲುಮೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸ್ಥಳ ಬನಹಳ್ಳಿ (ಕೋಲಾರ)

ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸದ ಕೊನೆಯ ಆದರೆ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಂತ ಕಬ್ಬಿಣಯುಗ

+ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೂದಿಯ ಕುರುಹುಗಳು ಕರ್ನೂಲಿನ ಬಳಿಯ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿವ

ಪ್ರಾಕ್ತನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನೆಲಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬರ್ಜುಹೋಂ ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಗೋಧಿ ಹಾಗೂ ಬಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಕುರಿ ಮಹ ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಸ್ಥಳ ಮಹರ್‌ಫರ್

+ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಳ್ಳಿಯೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳ ಮಹರ್‌ಫರ್

+ ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಾಧಾರ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತು

+ ಮಾನವನ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯುಗ ನವಶಿಲಾಯುಗ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

+ ಮನುಷ್ಯ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಹಂತದಿಂದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಕಾಲ ನವಶಿಲಾಯುಗ

+ ಪ್ರಾಚೀನ ಮನುಷ್ಯ ಗೋದಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಬೆಳೆದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ

ತಾಮ್ರಯುಗದ ಆಹರ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಾಮ್ರದ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು,

ದೈನಂದಿನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪು - kpsc2019

ಶಿಲಾಯುಗದ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ನವಶಿಲಾಯುಗ:

 • ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದ ಆರಂಭ (ಮಾನವ ಕೃಷಿ ಕಾರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿಲಾಯುಗದ ಅವಧಿ ನವತಿಲಾಯುಗ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು)
 • ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಳಗಿಸುವಿಕೆ
 • ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ
 • ನೇಯ್ಗೆ ಕಲೆಯ ಜ್ಞಾನ
 • ಸ್ಥಿರ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
 • ನವಶಿಲಾಯುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೆಲೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಲೂಚಿಸ್ಥಾನ್, ಕಾಶ್ಮೀರ, ಆಸ್ಸಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
 • ನವಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿ
 • ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
 • ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನವಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ
 • ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನವಶಿಲಾಯುದ ನೆಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಳ್ಳೂರು (ಹಾವೇರಿ), ತಕ್ಕಲಕೋಟೆ, ಸಂಗನಕಲ್ಲು (ಬಳ್ಳಾರಿ), ಟಿ.ನರಸೀಪುರ (ಮೈಸೂರು), ಕಡಕಲ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ).

ಲೋಹಯುಗ:

 • ಲೋಹಗಳ ಬಳಕೆಯ ಆರಂಭ
 • ಲೋಹಯುಗದ ವಿಧಗಳು:
  • ತಾಮ್ರದ ಯುಗ (ಕಂಚಿನ ಯುಗ)
  • ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ
 • ಮಾನವ ಮೊದಲು ಬಳಸಿದ ಲೋಹ ತಾಮ್ರ
 • ಹರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಲೋಹಯುಗಕ್ಕೆ (ಕಂಚಿನ ಯುಗ) ಸೇರಿದ
 • ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಕಬ್ಬಿಣಯುಗದಲ್ಲಿ
 • ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಲೋಹ ಕಬ್ಬಿಣ.
 • ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗದ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಸಮಾಧಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೊಳು(ಬೆಳಗಾವಿ), ರಾಜನ ಕೋಳೂರು (ಗುಲ್ಬರ್ಗ), ದೊಡ್ಡಮಳತೆ ಕೊಡಗು).
 • ಕ್ರಿ ಪೂ 600 ರಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆತಿರುವ ಸ್ಥಳ ಹರು (ಹಾಮರಿ)
 • ಕ್ರಿಪೂ 300 ರಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕುಲುಮೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸ್ಥಳ ಬನಹಳ್ಳಿ (ಕೋಲಾರ)
 • ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸದ ಕೊನೆಯ ಆದರೆ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಂತ ಕಬ್ಬಿಣಯುಗ
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೂದಿಯ ಕುರುಹುಗಳು ಕರ್ನೂಲಿನ ಬಳಿಯ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿವೆ
 • ಪ್ರಾಕ್ತನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನೆಲಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬರ್ಜುಹೋಂ ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳಗಳು:

 • ಗೋಧಿ ಹಾಗೂ ಬಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಕುರಿ ಮಹ

ನವಶಿಲಾಯುಗ:

 • ಕೃಷಿಯ ಆರಂಭ: ಮಾನವರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿದರು.
 • ಪ್ರಾಣಿ ಪಳಗಿಸುವಿಕೆ: ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸಿ ಸಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
 • ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ: ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಲಿತರು.
 • ನವಶಿಲಾಯುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಲೂಚಿಸ್ಥಾನ್, ಕಾಶ್ಮೀರ, ಆಸ್ಸಾಂಗಳಲ್ಲಿ ನವಶಿಲಾಯುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೆಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
 • ಬೆಳೆಗಳು: ರಾಗಿ, ಹುರುಳಿ
 • ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ: ಶವಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿತು.
 • ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನವಶಿಲಾಯುಗ ನೆಲೆಗಳು: ಹಳ್ಳೂರು (ಹಾವೇರಿ), ತಕ್ಕಲಕೋಟೆ, ಸಂಗನಕಲ್ಲು (ಬಳ್ಳಾರಿ), ಟಿ.ನರಸೀಪುರ (ಮೈಸೂರು), ಕಡಕಲ್ (ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ).

ಲೋಹಯುಗ:

 • ಲೋಹಗಳ ಬಳಕೆ: ಕಂಚು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
 • ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಲೋಹದ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರದ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು.
 • ಲೋಹಯುಗದ ವಿಧಗಳು:
  • ತಾಮ್ರ ಯುಗ (ಕಂಚಿನ ಯುಗ)
  • ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗ
 • ಮೊದಲ ಲೋಹ: ತಾಮ್ರ
 • ಹರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಕಂಚಿನ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ.
 • ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಕಬ್ಬಿಣಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
 • ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರಯೋಜನ: ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
 • ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗದ ಸಮಾಧಿಗಳು: ಕೊಳು (ಬೆಳಗಾವಿ), ರಾಜನ ಕೋಳೂರು (ಗುಲ್ಬರ್ಗ), ದೊಡ್ಡಮಳತೆ (ಕೊಡಗು).
 • ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು: ಹರು (ಹಾಮರಿ) - ಕ್ರಿ.ಪೂ 600
 • ಕಬ್ಬಿಣದ ಕುಲುಮೆ: ಬನಹಳ್ಳಿ (ಕೋಲಾರ) - ಕ್ರಿ.ಪೂ 300

ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ:

 • ಕಬ್ಬಿಣಯುಗ: ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸದ ಕೊನೆಯ ಆದರೆ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
 • ಬೂದಿಯ ಕುರುಹುಗಳು: ಕರ್ನೂಲಿನ ಬಳಿಯ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿವೆ.
 • ನೆಲಮನೆ: ಬರ್ಜುಹೋಂನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಮಹರ್‌ಫರ್: ಗೋಧಿ, ಬಾರಿ ಬೆಳೆ, ಕು

ವೆಚ್ಚ: ಉಚಿತವಾಗಿ

ಹಳೇ ಶಿಲಾಯುಗದ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳು:

 • ಕಾಶ್ಮೀರ
 • ಸೋಹನ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ
 • ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬೇಲನ್, ನರ್ಮದಾ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ಕಣಿವೆ
 • ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಿಂಬೆಟ್ಟ, ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ, ಬೋಪಾಲ್, ಚೋಟಾನಾಗಪುರ
 • ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ
 • ಆಂಧ್ರದ ಕರ್ನೂಲ್
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲಪ್ರಭಾ ಕಣಿವೆ
 • ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸಗೂರು

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗದ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳು:

 • ಮಧ್ಯಭಾರತದ ಛೋಟಾನಾಗಪುರ ಪ್ರದೇಶ
 • ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
 • ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಕಣಿವೆ
 • ಕಾಥೆವಾಡ್, ಕಬ್
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗನಕಲ್ಲು, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ
 • ಗುಜರಾತ್‌ನ ಲಂಗನಜ್, ಸಬರಮತಿ
 • ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಜೀರ್
 • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹಮದ್‌ನಗರ

ನವ ಶಿಲಾಯುಗದ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳು:

 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಸ್ಕಿ, ರಾಯಚೂರು ದೋಅಬ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆ
 • ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ, ಸೇಲಂ
 • ಆಂಧ್ರದ ಕರ್ನೂಲ್, ಹೈದರಾಬಾದ್
 • ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ (ಮೆಹರ್‌ಗರ್)
 • ಚಿರಾಂದ್, ಬುರ್ಜುಹಾಂ
 • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಂದ್

ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸದ ಅವಧಿ (ಕಾಲ)

 • ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ: 40,000 - 10,000 BCE
 • ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ: 10,000 - 8,000 BCE
 • ನವ ಶಿಲಾಯುಗ: 8,000 - 4,000 BCE

ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವಶಿಲಾಯುಗದ ನಂತರ ತಾಮ್ರಯುಗ ಬಂದಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವಶಿಲಾಯುಗದ ನಂತರ ಕಬ್ಬಿಣಯುಗ ಬಂದಿತು.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:

 • ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ: [ಅಮಾನ್ಯ URL ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ]
 • ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ - ಭಾರತದ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ: [ಅಮಾನ್ಯ URL ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ]


ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


PYADAVGK ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಯುಕ್ತ PDF ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ PDF ಗಳು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಾ PDF ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ( https://bit.ly/3z9DrRm ಕನ್ನಡ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್) ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ PDF ಗಳನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಮತ್ತು ಈ PDF ಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಓದುಗರೆಲ್ಲರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ.

logoblog

Thanks for reading ಇತಿಹಾಸ : ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ (ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲ)

Previous
« Prev Post

No comments:

Ad Code

Blog Archive

Blog Archive

My Blog List

Followers

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ (Recent Posts) ಹೊಸದು ಏನು?/ What is New

Popular Posts